Sujud Sareng WaspaDening: Khoirul Taqwim

Sujud dalu ingkang hening
waspa ndhereki langkah
Bait Doa ingkang terucap saking lathi mungil
mboten kraos sajadah bena genangan waspa
ngapunten menika waspa kesekelan utawi karemenan
ingkang pasti dalu sampun manggihaken
antawis Sujud kaliyan waspa

Sujud dalu tanpa swanten
ingkang wonten namung sawates jagad bumi
kaliyan dherekan raungan tembung mboten swanten
sayangipun bisikan penggalih saking lebet sanubari
kagem lajeng berjuang lebet menempuh sugeng ingkang langkung sae

Menika sujud dalu sareng waspa
ngantos mboten kraos ujung fajar Subuh miwiti tiba
sedaya kraos sae sareng sujud waspa

Taman Firdaus Kagem Dalem


Dening: Khoirul Taqwim

Dipunkala insan manusia mboten wonten daya
wonten panggen kesucian ingkang mboten kereksa
teng saben detak langkah ambakan
mekaten kathah piawon syahwat
ngantos terjerembab teng alam karma
panjenengan gandrunga salira taksih kagungan rena
teng kala garwa ngampil salira temuju taman firdaus panjenengan

Apuntenaken salira
menawi mboten saged menuntun panjenengan
inggil sedaya kebodonan dalem
ugi mboten wonten ingkang saged ngertosi samukawis kekirangan dalem
kajawi panjenengan, wahai garwa dalem
pisan malih
panjenengan apuntenaken salira kaliyan inggil samukawis pangapesanipun dalem
ingkang mboten saged menuntun panjenengan
panjenengan gandrunga penggalih panjenengan mekaten lapang
inggil samukawis kekirangan dalem
amargi panjenengan, nuwun inggihi adalem: taman firdaus dalem

Wahai garwa dalem
panjenengan taman firdaus dalem
panjenengan mekaten setia
kala dalem tebih saking raga panjenengan
ngantos penggalih menika terlindungi inggil panjenengan
panjenengan nuwun inggihi adalem bahagia dalem
ingkang salajeng dados firdaus dalem
ugi dinten menika
dalem nyuwun

Ugi dinten menika
dalem nyuwun
nuwun inggih! Allah ridhai salira ugi garwa adalem
inggil sedaya Qada ugi Qadar panjenengan
panjenengan dadosaken salira ugi garwa dalem
dados penghuni taman firdaus panjenengan
supados penggalih tenang lebet panggen
ingkang penuh asih gandrung panjenengan
Amin.........

Dalem Teng Jaman Kailangan Mbenjing


Dening: Khoirul Taqwim


Dalem berbaring teng gubuk timur
mriksani kekuwaosan Ilahi
mekaten mentis agung inggil ciptaan panjenenganipun

Dalem namung makhluk timur
ingkang mboten saged ngasta kathah
sayangipun ingkang wonten pangapesanipun belaka
menika dalem ingkang penuh kekirangan

Kaliyan dalem ingkang lemah
dalem pasrahkan jiwa ugi raga
dhateng Ilahi ingkang nyuwaosi tawang ugi bumi

Mugi-mugi dalem
rahajeng teng bumi kresaa teng jaman kailangan mbenjing
mugi-mugi Allah midhanget panyuwun dalem
ugi tilar setunggal tembung
Amin............

Kawula Nyetunggal Sareng Elmi AllahDening: Khoirul Taqwim


Sareng elmi inggil kemimpangan
kaliyan elmi dalem ngupados dados ingkang paling sae
amargi punika dalem lajeng gegulang kaliyan elmi
kagem dados ingkang ngajeng

Nuwun inggih! Allah
paringna dalem kekiyatan
paringna dalem kasarasan
paringna dalem kesaen
paringna dalem samukawis ingkang ngandung hikmah
supados dalem saged meraih elmi ingkang sejatos
yaiku elmi Allah
elmi ingkang kagungan kekuwaosan inggil samukawis alam

Nuwun inggih! Allah
matur sembah nuwun inggil samukawis kesaen
inggil nikmat ugi samukawis elmi
supados dalem saged nyetunggal sareng elmi Allah ingkang sejatos

Dalem Sampun Seda


Dening: Khoirul Taqwim

Dinten menika dalem sampun seda
sareng layang-layang terbang inggil membumbung
peksi-peksi gagak menyambut jasad dalem
kaliyan gujeng ugi esem timur kala mriksani salira dalem
amargi sekedhap malih dalem badhe dados santapan rahinabolong
Cacing bumi tumut mbeksa dipunngandap bantala
kala jasad dalem dipunmlebetaken
dalem bangan liang lahat
dalem namung gumujeng mboten wonten waspa sekedhika wanci punika

Kesedan dalem dinten menika
sanes bentuk keputusasaan dalem
sayangipun menika yaiku jarwi ingkang paling lebet
Hubungan antawis dalem ugi sang mentis pencipta
ugi dalem sampun menepati punagi dinten menika
Ikhlas punika kunci ingkang tepat kala nglukar jasad
mlebet swargi utawi neraka dalem mboten perduli punika
sedaya kuserahkan wonten Allah ingkang mentis agung

Kesedan
dalem kagungan sekedhik pinta namung nglukar ambakan ugi jasad tirah
kados rumiyin kala dalem mboten kondur kagungan nyawa
ngantos detik menika ugi dalem badhe nglukar raga teng jagad raya

Dinten kesedan dalem menika
dalem persembahkan wonten Allah ingkang mentis suci
dados wujud hamba ingkang pasrah ugi ikhlas
Raka Pendamba Putri SwargiDening: Khoirul Taqwim


Dalem sapa langkung sms saking tebih
gebag tiga tepat dini dinten wanci punika
teng kala panjenenganipun ribet bergelut kaliyan sajadah
teng wanci sangsangan tasbih taksih melingkar dipunantawis racikan-jemari
Khusuk hening lebet sholat lailmu
mraosi dalu panjenengan ingkang sepen merajuk
Keikhlasan bukti kesetiaanmu wonten sang mentis pencipta
asta mengadah penuh Doa-doa gaib
Menunduk mustaka ngantos panjenengan mboten wungu saking sujudmu
amargi jiwamu namung kagem sang mentis pencipta

Menawi kawula dipun majengaken kaliyan putri punika
satuhu dalem mboten saged berucap sepatah tembung
panjenenganipun yaiku putri swargi menjelma manusia
dalem kersa salajeng sms teng saben sapratigan dalu
kersanipun dalem saged gegulang saking kesetianmu wonten sangmentis pencipta

Kersanipun sayap malaikat pangampil rahmat dalu punika
Hiasi sedaya ruang penggalih panjenengan kalih jiwaku
mboten wonten tembung bimbang kresaa ragu lebet jaja
sedaya kraos panjenengan wonten lebet kesempurnaan

Putri swargi ingkang wonten dipun ngrika
suwuni dalem serat pesan kagem panjenengan
wucalaken wonten adalem tentang elmi ingkang panjenengan raih
ngantos dalem saged lenggah tenang teng alam raya
teng kala waspa panjenengan menetes teng inggil sajadah
dalem namung berucap subhanallah
putri mulia menggalih luhur

Saben jengkal ambakan raka
Pasti badhe mendambakan putri penghuni swargi
menawi punika dados harapanku sangeta kekelangkungan salira adalem
kados kekajengan wulan memeluk surya
menawi teng bumi taksih wonten kembaranmu
sayuta kebajikan badhe bertebaran teng udara pajar punika

Dalem raka pendamba putri swargi
mboten bokmenawi ta dados pendampingmu teng bumi
Walau wonten punika namung ilusi wanci sare
sayangipun dalem cekap sehelai do'a
kersanipun saksampune seda dalem dipunpanggihaken kaliyan panjenengan
amargi panjenengan mboten nate dados kagungan adalem